Nový ranking 2017

Pro letošní sezonu dochází ke změně rankingu. Tato změna se týká hlavně soutěžních pilotů bojujících o nominační pozice do reprezentačního týmu, případně o umístění mezi nejlepší soutěžními piloty v ČR. Podrobná pravidla naleznete v novém sportovním řádu: http://www.laacr.cz/SvazZL/Documents/Propozice/Sportovni_rad_ZL-Ranking%2002032017.pdf

Motivace ke zlepšení rankingu

Smyslem rankingu je porovnání a výběr nejlepších soutěžních pilotů, to bylo jednou z motivací ke změně. Nový žebříček klade důraz na výsledky z FAI soutěží. V tomto ohledu nefungovalo dosavadní nastavení rankingu ideálně, bodově výhodné bylo létaní Poháru ZL. Uspět pomocí FAI2 závodů bylo velmi náročné. (do rankingu se za poslední 3 sezony se body z FAI soutěže uplatnily pouze v pěti případech). Neplatí ale, že dobří piloti létající kvalitně dlouhé přelety dokážou dosahovat dobrých výsledků v soutěžním létání. Přelety a soutěže se vyvinuly dvě rozdílné disciplíny a piloti k nim musí přistupovat jak specifickou taktikou, tak tréninkem. Reprezentanty chceme motivovat, aby jezdili na soutěže a snažili se být úspěšní, zároveň je potřeba je podle soutěžních výsledků porovnávat a vybírat. Stejně tak je nutné hodnotit piloty podle shodných kvalitativních měřítek.

Věřím, že na přední příčky se i přes nově nastavené podmínky probojují piloti se zájmem o soutěžní létání.  Budou dále rozvíjet svoje soutěžní zkušenosti, předávat je dále do týmu a posouvat tak úspěchy zapsané pro české létání.

Jak nový ranking funguje?

Do rankingu jsou započítávány následující soutěže:

  • FAI soutěže (FA1, FAI2 PRE, FAI2 mistrovské soutěže vybraných států a „obyčejné“ FAI2)
  • Mistrovství ČR
  • Pohár ZL

Soutěže jsou rozdělené do pěti kategorií s různými koeficienty (viz sekce 1.2.1 v dokumentu). Důvody k tomu jsou čistě praktické. Je několikanásobně těžší uspět na  kvalitních soutěžích (například na mistrovství světa). I samotné úspěchy vnímáme jako piloti, či diváci, relevantně vůči kvalitě soutěže. Patnácté místo na malé FAI2 soutěži je průměrný výsledek, ale být v první patnáctce na FAI1 mistrovství světa nebo Evropy je signifikantní úspěch.

Jak se s koeficienty pracuje? Například Pohár ZL má koeficient 0,65 a vítěz tedy může získat až 650 bodů do ranku, zatímco vyhraje-li pilot FAI2 soutěž s koeficientem 1, může se mu do rankingu až 1000 bodů. Obdobně u ostatních kategorií, které můžete najít ve sportovním řádu. (není-li bodování sníženo nedostatečnou validitou soutěže, nebo menším než minimálním počtem pilotů, ale o tom více v dalších odstavcích).

Jaké výkony se započítají?

V rámci sezony, do ranku počítáme tři nejlepší výkony z jakýchkoliv kategorií. Co z toho plyne?

  • Nejste závislí na účastni na MČR – piloti jsou k účasti pozitivně motivovaní bodovým zvýhodněním ( o 10% víc bodů, než za FAI2). Díky tomu mohou do bodování zasáhnout i piloti, kterým termín nevyhovuje kvůli dovolené, rodině,…
  • Můžete létat Pohár ZL jako pojistku, nejlepší body ovšem z hlediska koeficientů můžete získat na FAI2 soutěžích
  • Do rankingu můžete bodovat pomocí libovolné kombinace soutěží z definovaných kategorií. Například třikrát výsledek z  FAI2 soutěže nebo dvakrát FAI2 + výsledek MČR,  atd…

Bodový zisk do rankingu se počítá podle nového vzorce (viz sekce 1.2 v se sportovním řádu). Původní ranking bral v potaz pouze body pilota ze soutěže vůči bodům vítěze. Snadno se stane, že na FAI2 soutěž přijede světová špička, udělá několik stovek bodů odskok od závodního pole a degraduje tak body do rankingu  i přesto, že se piloti umístili například na slušném pátém místě. Nový výpočet bere v potaz jak pořadí, tak body pilota, čímž budou tyto situace částečně eliminovány ve prospěch pilotů. Bude porovnán a ohodnocen jak specifický bodový výkon pilota, tak jeho umístění v pořadí.

Další koeficienty

Oba níže zmíněné koeficienty slouží k přenesení váhy na výsledky z kvalitních soutěží, s dostatečným počtem úloh a účastí. Do jisté míry také chrání soutěžící piloty před těmi, kteří by záměrně vyhledávali špatně obsazené a krátké soutěže s vidinou snadných bodů.

Validita soutěže (viz 1.2.3) dle dosažených bodů vítěze stanovuje kvalitu soutěže z hlediska odlétaných kol a bodových výsledků v nich a stanovuje tak kvalitativní podmínku pro ranking body.  Koeficient validita soutěže nám říká následující – dosáhne-li vítěz alespoň 2000 b, považujeme soutěž za dostatečně kvalitní. Je-li tomu naopak a vítěz nedosáhl 2000 b, budeme specifickým způsobem body do rankingu snižovat.

Je rozdíl, zda pilot dosáhl umístění a výsledku náhodným výkonem v soutěži s pouze jedním platným kolem nebo zda jej vybojoval konzistentním létáním v pěti kolech. Příklad: Soutěž s několika nekvalitními tasky, kde vítěz dosáhl 1500 bodů. Pro všechny zúčastněné piloty spočteme ranking body a ty se navíc sníží odpovídajícím koeficientem (v tomto případě pro 1500b je 0.75). Takže pokud by jste byli vítězem takové FAI2 soutěže, namísto 1000b do ranku získáte 750 bodů.

Míra snížení je definována v sekci 1.2.3 (koeficient validity soutěže).

Zobrazení funkce koeficientu validity. Osa X zobrazuje body vítěze, na ose Y je průběh koeficientu cVal

Koeficient soutěže dle účasti (cPil) slouží ke snížení bodů, pokud na soutěži nebude kategorií stanovený počet bodujících. Funguje obdobně  jako doposud. Abychom nemuseli výsledky málo obsazené soutěže vyřazovat, pouze snížíme body v poměru skutečného počtu k minimálnímu. Výpočet tedy probíhá podle vzorce N/Nmin, kde N je počet bodujících pilotů na soutěži a Nmin je minimální počet stanovený kategorií soutěže.

Jak to všechno spočítat?

V přípravě je webový systém, do kterého budou ukládány výsledky jednotlivých pilotů. Ranking bude počítán automaticky a pořadí bude dostupné online. (výsledky nebudou piloti zadávat sami, ale zasílat předsednictvu dle pokynů ve sportovním řádu jako doposud)

V případě, že si chcete svoje body přepočítat zde je ke stažení Excel  (případně open ODS) s tabulkou pro individuální výpočet ranking bodů za výkon.

Ukázkový příklad výpočtu:

1/ FAI2 soutěž, pilot získal 4. místo a 921 bodů. Vítěz měl 1146 bodů a bodovalo celkem 50 pilotů. (jedné se o reálný výsledek z  nepovedené soutěže s jedním dobrým taskem Ludesch Open 2016)

Za pořadí a body získá pilot 838,5 b.  Jednalo se FAI2 závod, spadající do 4. kategorie a tedy cKat=1, tudíž tímto body nebudou nijak ovlivněny. Podmínka minimální účasti je splněna (FAI2, alespoň 25 pilotů). Jak je to s validitou soutěže? Protože vítěz nedosáhl 2000 b, spočítáme cVal, který bude v tomto případě 0,646. Body budou sníženy na 838,5*0,646 = 542 bodů (zaokrouhleno na celé body).  To je výsledný bodový zisk, jehož hodnota byla snížena, protože se v našem případě jednalo o nepříliš kvalitní soutěž, jejíž pořadí určil prakticky jediný dobrý task. Ze soutěžního pohledu se tedy nejednalo o kvalitní soutěž a body jsou vůči tomu rankingem sníženy.

Modelový výpočet  v přiložené tabulce

Často kladené otázky

Ranking je složitý, počítejte ho jen z MČR.

Nominace do reprezentace nemůže být závislá na jednom výkonu, který může být náhodný. nejsme profesionální sportovci a snadno bychom tak přišli o dobré piloty, kteří by na MČR nemohli, nebo by se jim nevydařilo. Je v zájmu pilotů aby byl ranking flexibilní. Navíc pro účely reprezentace je vhodné sledovat  dlouhodobou výkonnost a konsistenci pilota, nejlépe ne za jednu, ale ideálně i více sezon.

Proč se do rankingu počítá mistrovství světa, které je nominační ? Nebude to nespravedlivé? 

Piloti mimo stávající reprezentaci počítání nominačních soutěži (MS,ME) prakticky nijak neovlivní. Je velmi malá šance, že se najednou vyskytne pilot, který bude létat  na úrovni první pětky. Navíc takové případy umíme řešit pomocí divoké karty. Nerovnost nám při stávajícím hodnocení vzniká teoreticky na rozhraní nominačních míst. Stávající rozptyl výkonů je, ale velký. Zatímco nejlepší 3 piloti útočí na první desítku,  „nejhorší“ nominovaní se umisťují okolo 40-50. místa. To znamená poměrně nízké body do rankingu a velikou šanci překonat tento výkon pomocí výsledku z FAI2 soutěže. V budoucnu samozřejmě můžeme uvedený systém doladit, pokud se stávající sytém neosvědčí a dojde k vyrovnání výkonnosti.

Reprezentanti jsou podporou svazu zvýhodněni a reprezentace je izolovaná

Podpora jde primárně hlavně pilotům „Áčka“, kteří jsou předsednictvem nominovaní na MS-ME a to právě formou financování  výjezdu na FAI1. Pro první dva piloty se snažíme zajistit konkurenceschopné stroje a ty udržovat. Chceme, aby útočili na medailové pozice. Část zbylých prostředků dáváme na přípravu a snažíme se tím podpořit rozvoj soutěžního létání. V minulém roce to bylo v B teamu průměrně 2206 Kč na pilota. Soutěžní letecká příprava vychází na desítky tisíc a částky v řádech tisíců, jimiž svaz podporuje reprezentanty pokrývají pouze minimální část nákladů. V dřívějších letech šlo o vyšší částky a přesto se piloti v reprezentaci pravidelně obměňují  a k „izolaci“ tedy viditelně za poslední roky nedochází. Financování sportu, podpora nejlepších pilotů je složitá otázka, proto se jí budeme dále věnovat, abychom mírnili spory mezi členy svazu. V diskusi jsou návrhy, které jdou mimo rozsah tohoto článku.  Svaz samozřejmě nemůže podporovat všechny piloty jako reprezentační družstvo a navíc ne všichni se zaměřujeme na soutěže. Na druhou stranu bychom se měli snažit nejlepší soutěžící piloty podpořit. Sportovní výsledky zajišťují bez pochyby výhodnější vyjednávací pozici nejen v rámci LAA, ale také v rámci sportovních odvětví v ČR obecně. Já osobně také doufám, i přes historické spory, v oboustrannou symbiózu všech pilotů svazu bez výjimky.

Jakékoliv dotazy neváhejte směrovat na predsednictvo svazu  (sport@svazzl.cz) nebo přímo na mne (polach.pp+svazl@gmail.com).

Letu zdar

Petr Polách